Vytvorenie jasného regulačného rámca pre biologicky rozložiteľné plasty
   16.06.2020 19:42:20    0 Komentáre

Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve

Odpoveďou na intenzívne prenikanie plastov do životného prostredia a jeho škodlivé účinky je navrhovanie biologicky rozložiteľných a kompostovateľných plastov. Ukázali sa už pozitívne výsledky cielených použití, akým je separovaný zber organického odpadu do kompostovateľných plastových tašiek. Na konkrétne použitia už existujú normy alebo sa vypracúvajú.Väčšina v súčasnosti dostupných plastov označených za biologicky rozložiteľné sa však zvyčajne rozkladá za osobitných podmienok, ktoré sa nemusia v prírodnom prostredí vždy ľahko nájsť, a teda stále môžu ekosystémom škodiť. Osobitne náročná je biodegradácia v morskom prostredí. Okrem toho plasty, ktoré sú označené ako „kompostovateľné“, nie sú nevyhnutne vhodné na domáce kompostovanie. Ak sa v procese recyklácie zmiešajú kompostovateľné a bežné plasty, kvalita výsledných recyklovaných materiálov sa môže zhoršiť. V prípade spotrebiteľských použití je dôležité, aby existoval dobre fungujúci systém separovaného zberu organického odpadu. Je dôležité zabezpečiť, aby sa k spotrebiteľom dostávali jasné a správne informácie a nevytváral sa dojem, že biologicky rozložiteľnými plastmi sa znečisťovanie odpadmi rieši. Dosiahnuť to možno tým, že bude jasné, ktoré plasty možno označiť za „kompostovateľné“ alebo „biologicky rozložiteľné“ a ako sa má s nimi po použití zaobchádzať. Mali by sa identifikovať použitia s jasnými environmentálnymi prínosmi, pri ktorých Komisia zváži opatrenia na podporu inovácií a posúvanie vývoja na trhu správnym smerom. Navrhne harmonizované pravidlá na definovanie a označovanie kompostovateľných a biologicky rozložiteľných plastov, čím sa má umožniť primerané triedenie a predchádzať klamlivým ekologickým tvrdeniam. Vypracuje aj metodiku posudzovania životného cyklu biologicky rozložiteľných alebo kompostovateľných plastov s cieľom určiť podmienky, za ktorých je ich používanie prospešné, a stanoviť kritériá takýchto použití.

Zdieľať tento článok

Komentáre

pre komentovanie článku je potrebná registrácia alebo prihlásenie