Kompostovanie je proces pri ktorom prebieha rozklad biodegradovateľného odpadu na nezávadné zložky, ktoré sa ďalej používajú v pôdohospodárstve. Kompostovanie môžeme rozdeliť na domáce, ktoré prebieha pri nižších teplotách a na priemyselné kompostovanie, ktoré sa uskutočňuje pri vyšších teplotách v porovnaním s domácim kompostovaním. Pri priemyselnom kompostovaní by teplota kompostovacej haldy mala byť vyššia ako 60 °C najmenej jeden týždeň, aby sa odstránili patogény. V súlade s normou EN 13432, musí byť mineralizovaných 90 % materiálu za menej ako 6 mesiacov. Kompostovateľné bioplasty počas priemyselného kompostovania sa fragmentujú a mineralizujú. V procese priemyselného kompostovania sa rozložia maximálne za 180 dní. Pokiaľ to porovnáme s tradičnými fosílnymi plastami vyrábanými z ropy, tieto sa rozkladajú rádovo v trvaní stoviek rokov.