V súčasnosti sa okolo 80 % všetkých plastových materiálov vyrába z fosílnych (neobnoviteľných) zdrojov, teda zjednodušene povedané vyrábajú sa z ropy. Spolu s rastúcou výrobou a spotrebou plastov je stále aktuálnejší ich negatívny enviromentálny dopad.

Aktuálne najekologickejšou cestou, ako znížiť podiel tradičných plastov, je ich náhrada za plasty biodegradovateľné a kompostovateľné, skrátene bioplasty. Bioplasty z obnoviteľných zdrojov reprezentujú novú generáciu plastov, ktoré znižujú dopad na životné prostredie, či už nižšou spotrebou energie, nižším množstvom emisií skleníkových plynov alebo znižovaním hromadenia plastov v prírode. Okrem toho znižujú množstvo odpadu, ktorý by inak musel byť likvidovaný na skládkach alebo v spaľovniach.

Pri rozhodovaní o použití alebo nepoužití výrobkov z bioplastov môžu zohrávať úlohu dva aspekty - ekonomický a enviromentálny. Ak je v súčasnosti pri bioplastoch cena o niečo vyššia ako pri tradičných plastoch, hlavnou výhodou bioplastov je to, že z enviromentálneho hľadiska ich používanie je bezpečnejšie. Preto pri správnom informovaní a zvyšovaní enviromentálneho povedomia zákazníkov je možnosť, že sú ochotní akceptovať vyššiu cenu za predpokladu, že tým šetria a chránia životné prostredie.

Keďže bioplasty sa na prvý pohľad nelíšia od bežných plastov, sú označované špeciálnym certifikačným logom a číslom.